Organizing Committees

CONFERENCE Co-CHAIRPERSONS
 
Prof. Oleksandr Nakonechnyi, Ukraine
Prof. Archil Prangishvili, GeorgiaINTERNATIONAL PROGRAM COMMITTEE
 
O.Nakonechnyi(Ukraine) - Chairman
G.Chachanidze (Georgia) – Vice-Chairman
S.Aliev (Azerbajdzhan Republic)
M.Bratiychuk (Poland)
A.Chekriy (Ukraine)
S.Dashkovskiy (Germany)
Yu.Ermoliev (Austria)
I.Herlin (France)
A.Iskenderov (Azerbaijan Republic)
V.Kiguradze (Georgia)
M.Khalvashi (Georgia)
V.Korolyuk (Ukraine)
J.Michalek (Czech Republik)
A.Prangishvili (Georgia)
I.Sergienko (Ukraine)
Yu.Shestopalov(Sweden)
O.Zakusylo (Ukraine)INTERNATIONAL ORGANIZING COMMITTEE
 
A.Anisimov - Chairman
M.Bartish
I.Beyko
Ya.Chabanyuk
V.Donchenko
F.Garashchenko
G.Gogichaishvili
M.Glybovets
O.Iksanov
I.Khanin
P.Knopov
E.Lebedev
S.Lyashko
S.Mashchenko
V.Marcenyuk
K.Nanobashvili
V.Romanenko
M.Pratsiovytyi
N.Semenova
S.Shakhno
G.Sokhadze
N.Tsiklashvili
Z.Tsveraidze
A.Vlasyuk
Ya.YeleikoLOCAL ORGANIZING COMMITTEE
 

P.Zinko - Chairman
I.Didmanidze – Chairman
E.Kapustyan
T.Korobko
M.Loseva
O.Lukovych
T.Zinko
N.Akhvlediani
G.Ananiashvili
Sh.Bakhtadze
Z.Beridze
G.Imnaishvili
Z.Gasitashvili
G.Gvinepadze
G.Surguladze