Organizing Committees


INTERNATIONAL PROGRAM COMMITTEE
 
A.Nakonechny(Ukraine) - Chairman
S.Aliev (Azerbaijan Republic)
A.Donchev (USA)
M.Bratiychuk (Poland)
G.Chachanidze (Georgia)
A.Chekriy (Ukraine)
S.Dashkovskiy (Germany)
I.Didmanidze (Georgia)
Yu.Ermoliev (Austria)
I.Herlin (France)
J.Kaluski (Poland)
V.Korolyuk (Ukraine)
J.Michalek (Czech Republik)
K.Nanobashvili (Geogia)
I.Sergienko (Ukraine)
Yu.Shestopalov(Sweden)
O.Zakusylo (Ukraine)NATIONAL ORGANIZING COMMITTEE
 
A.Anisimov - Chairman
A. Plotnikov - Vice-Chairman
M.Bartish
I.Beyko
Ya.Chabanyuk
V.Donchenko
F.Garashchenko
O.Iksanov
P.Knopov
I.Khanin
E.Lebedev
D.Leshchenko
S.Mashchenko
V.Marcenyuk
V.Romanenko
N.Semenova
S.Shakhno
F.Sopronyuk
A.Vlasyuk
V.ZaslavskyLOCAL ORGANIZING COMMITTEE 

P.Zinko - Chairman
O.Kichmarenko Vice-Chairman
A.Nikitin
O.Kapustian
T.Korobko
M.Loseva
O.Lukovych
H.Mosiichuk
O.Ogulenko
A.Rachinskaya
N.Scripnik
Ye.Strakhov
Yu.Shusharin
M.Tairova
T.Zinko